DENİZLİLİLER DİKKAT!

TOKİ Denizli'de 9 konut ve 5 işyerini müzayede ile satışa çıkardı.

DENİZLİLİLER DİKKAT!
31 Temmuz 2020 - 12:07
Reklam

Denizli Babadağ'da 9 konut ve Çardak'ta 5 işyeri TOKİ tarafından açık arttırma usülü ile satışa çıkarıldı. İşyerlerinin müzayede açılış bedeli 85 bin ile 87 bin TL arasında değişirken, konut fiyatları da 227 bin lira ile 263 bin lira arasında değişiyor. Ankara BilkentOtel ve Konferans Merkezi ile İstanbul TOKİ Hizmet Binası'nda 11 Ağustos'ta yapılacak olan müzayede saat 10.00'da başlayacak. Müzayede ile ilgili detaylara http://muzayede.emlakyonetim.com.tr/muzayedeler/75 linkinden ulaşılabilir.
Müzayede şartnamesi ise şu şekilde; 
TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI GAYRİMENKULLERİ
“AÇIK ARTIRMA“ İLE SATIŞ ŞARTNAMESİ
1- Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (bundan böyle İdare olarak anılacaktır) gayrimenkulleri, Emlak Yönetim
Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (Bundan böyle Emlak Yönetim olarak anılacaktır.) tarafından düzenlenecek Açık Artırma
toplantılarında alınacak tekliflerin İdare tarafından değerlendirilmesi yöntemiyle satışa sunulmuştur.
2- Teklif alma toplantısı Bilkent Otel ve Konferans Merkezi / ANKARA, TOKİ İstanbul Hizmet Binası Konferans
Salonu Halkalı / İSTANBUL ve İnternet bağlantıları ile 11/08/2020 Salı günü saat 10:00’de olacak şekilde
yapılacaktır. Teklifler toplantı sırasında, açık arttırma yöntemiyle alınacaktır.
3- Açık Artırma Toplantısına katılacak olan gerçek veya tüzel kişiler, katılım teminatı olarak toplantı öncesinde
T.Halk Bankası A.Ş ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’nin tüm şubelerine talip oldukları her taşınmaz için ayrı ayrı;
 muhammen bedeli 99.999.- TL ye kadar olanlar için 5.000.-(Beşbin) TL,
 muhammen bedeli 100.000 - 349.999.- TL’ye kadar olanlar için 10.000.-(Onbin) TL,
 muhammen bedeli 350.000 – 999.999.- TL’ye kadar olanlar için 50.000.-(Ellibin) TL,
 muhammen bedeli 1.000.000.- TL ve üstünde olanlar için 100.000.-(Yüzbin) TL,
katılım teminatı ödemek zorundadırlar.
Katılım teminatını ödeyen ve teklif vermek için işbu şartnameyi imzalayan her bir gerçek veya tüzel kişiye her bir
katılım teminatı için bir bayrak numarası verilecektir. En yüksek teklifi veren katılımcının bayrağı
alınacaktır.
4- Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olan ve 18 yaşını doldurmuş olan gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti
kanunlarına uygun kurulmuş tüzel kişilikler; Katılım teminatı tahsilat makbuzu, her sayfası teklif sahibi
tarafından imzalanmış işbu şartname, teklif veren tüzel kişi ise; temsile yetkili olunduğunu gösterir yetki belgesi,
vekaleten katılıyorsa; gerçek veya tüzel kişiyi temsile, ilzama, teklif vermeye, ihaleye katılmaya, ihale bedelini
ödemeye v.b. yetkili olduğuna dair özel yetkiyi içeren vekaletname toplantı öncesi Emlak Yönetim yetkililerine
salonlardaki stant da teslim edilecektir.
5- Bayrak sahipleri bizzat, yetkilileri ve/veya vekilleri aracılığıyla veya önceden Emlak Yönetim ile
mutabakat/muvafakat alınmak kaydıyla internetten doğrudan teklif vererek toplantıya katılabileceklerdir. İnternet
katılımı ihale tarihinden 1 gün önce kapatılacaktır.
6- İnternet bağlantıları ile açık artırmaya katılacak gerçek ya da tüzel kişiler, açık artırmaya salondan katılmak
yerine uzaktan teklif vermeyi kendi iradeleriyle kabul etmişlerdir. Bu nedenle; kullandıkları internet bağlantıları
bilgisayar yazılım sistemleri ve EMLAK YÖNETİM’in internetten teklif alınabilmesi için oluşturduğu sistemler dahil
tüm teknik altyapıdan kaynaklı herhangi bir sebeple tekliflerinin farklı, yanlış, eksik, fazla, geç vd. şeklinde ulaşması
nedeniyle herhangi bir itiraz hakları olmadığını kabul ederler. Bu konuda İDARE/EMLAK YÖNETİM’in herhangi bir
sorumluluğu bulunmamaktadır, teklif açık artırma anında görüldüğü haliyle işleme alınacaktır.
7- Kürsü başkanı, toplantı ortamını bozan, toplantıyı engelleyici hareketlerde bulunan kişileri toplantı salonundan
çıkarma yetkisine haizdir. Bu konuda hiçbir itiraz, ihaleyi fesih v.b. hakkı bulunmadığını toplantıya katılanlar kabul
ve taahhüt eder. Kürsü başkanı ayrıca birbiriyle ilişkili taşınmazlara toplu halde ve/veya ayrı ayrı teklif alma
yetkisine sahiptir. Hangi taşınmazların tek tek satılacağına, hangi taşınmazların ise Inter – Connect (birleştirilmiş
teklif) sistemle satılacağına, Kürsü Başkanı İdare’nin görüşünü alarak müzayede esnasında karar verir. Inter –
Connect (birleştirilmiş teklif) sistemde lotlar için teker teker teklif alınır, bilahare alınan tüm teklifler toplanıp
üzerine %10 ilave edilerek tamamı tek lot halinde satışa sunulur. Inter - Connect (birleştirilmiş teklif) sistemde
teklif verilecek taşınmazların her biri için ayrı ayrı katılım teminatı yatırılmış olma şartı aranacaktır. Inter – Connect
(birleştirilmiş teklif) teklif verilen taşınmazlar için tek tek gayrimenkul satış sözleşmesi imzalanacaktır.
Toplam teklif bedelinin toplam metrekare ye bölünmesiyle bulunan birim bedelin, bağımsız bölüm
metrekaresi ile çarpılarak hesaplanacak bedel üzerinden gayrimenkul satış sözleşmesi bedeli tespit
edilecektir.
8- Taşınmazlar hakkında internet sitelerindeki tanıtım veya broşür, katalog, kitapçık ve ilanlarda verilen
bilgiler ( Metraj ve Vasıflar v.b.) ile şartnamede yazılı diğer bilgiler taahhüt niteliğinde olmayıp genel bilgi
niteliğindedir.
9- Ek tabloda yer alan ve hemen teslimli olarak satışa sunulan projelerde; teklif veren taşınmazı mevcut
durumu ile (kiracı, hasar, hisse, işgal, imar, iskan, tapu v.b. bilgileri) görmüş, incelemiş, beğenmiş ve kabul
etmiş sayılacak olup; bu konuda gelecekte İdareden / Emlak Yönetimden herhangi bir itiraz ve talepte
bulunmayacaktır. (Bursa Osmangazi 3.Bölge Projesi ile Sakarya Adapazarı Korucuk Projesinde yer alan I-1
Blok 6 no ve I-6 Blok 13 nolu konutlarda işgalci bulunmaktadır.)
10- İdare; tanıtım amaçlı broşür, kitapçık, ilan v.b. yayınlarda yer alan taşınmazlardan dilediğini, toplantı öncesinde
veya toplantı sırasında satıştan çekmeye, toplantı başkanı da teklif alma sırasını değiştirmeye yetkilidir. Emlak
Yönetim gerek duyduğu lotlarda toplantı öncesi veya toplantı esnasında ek teminat talep edebilir.
11- Açık artırma toplantısında teklifler satış listelerinde belirtilen vadelerle taksitli ödeme şeklinde alınacak olup,
Bankada yapılacak sözleşme imzalama aşamasında dileyen katılımcılar peşin ödeme talebinde
bulunabileceklerdir; bu durumda hiçbir taşınmaz için peşin ödeme indirimi yapılmayacaktır.
2
AYLIK TAKSİT VE BORÇ BAKİYESİ; Her takvim yılının 1 Ocak – 30 Haziran tarihleri arası birinci altı aylık dönem,
1 Temmuz – 31 Aralık tarihleri arası ikinci altı aylık dönemdir. İlk taksitin başladığı ay hangi altı aylık dönemde ise
aylık taksitler, o dönemin sonuna kadar sabit kalır.
Buna göre, bütün projelerde aylık taksitler vade süresince sözleşme imzalanma tarihine bakılmaksızın her yılın
Ocak ve Temmuz ayları öncesinde yapılmış olan ödemelerin borç bakiyesinden düşülmesi ile bir önceki altı aylık
döneme ait belirtilen artış oranı Memur Maaş Artış Oranı dikkate alınarak yılda iki kez artırılarak bulunur ve alıcı
tarafından ödenir. Yeniden belirlenen aylık taksit ve borç bakiyesi İdare tarafından alıcıya bildirilir. İlk ve son taksitin
başladığı ayın altı aylık dönemin başlangıcına veya bitimine yakın olması, uygulanacak altı aylık artış oranını
değiştirmez.
12- Toplantıda verilen teklifler, İdarenin onayına sunulmak üzere en geç 3 (Üç) iş günü içerisinde Emlak Yönetim
tarafından İdareye teslim edilecektir. Bu aşamada teklif bedelinin %2+KDV’si olan komisyon bedeli de Emlak
Yönetim Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.’ nin Halk Bankası Halkalı Şubesi IBAN (TR40 0001 2009 8780 0010 2607 98)
no.lu TL hesabına yatırılacaktır. İhale, İdarenin onayı ile kesinleşecektir. İhalenin kesinleşmesini takiben,1. teklif
sahibine satış sözleşmesi imzalaması için 5 iş günü süre verilecektir. 2. teklif sahipleri isteği doğrultusunda katılım
teminatını iade alabilecektir. İdare, 2886 sayılı yasaya tabi olmadığından, ihaleyi, teklif verene yapıp yapmamakta
serbesttir. İdarenin tekliflerin toplanmasının ardından satıştan vazgeçmesi halinde, katılım teminatları ve yatırılan
teminat tutarları kendilerine iade edilecektir. Teklif verenlerin, katılım teminatlarının kendilerine iade edilmesine
kadar geçecek süreye ait İdare / Emlak Yönetim’den faiz, tazminat, v.b. herhangi bir talep hakkı bulunmayacaktır.
13- Teklif verenler ihale anında ulaştıkları teklif bedelleriyle bağlıdır. En yüksek teklifi verenin alımdan cayması
halinde teminatı irad kaydedilecektir. Emlak Yönetim 2. teklif sahibine bildirimde bulunacak olup sözleşme
imzalamak isteyen 2. Teklif sahipleri tebligat tarihinden itibaren (5 iş günü) içerisinde satış sözleşmesini
imzalayacaklardır. (Interconnect (birleştirilmiş teklif) tekliflerde; en yüksek teklifi verenin alımdan cayması
halinde teminatı irad kaydedilecektir. Emlak Yönetim, ınterconnect (birleştirilmiş teklif) teklifin 2. teklif
sahibine bildirimde bulunacak ve sözleşme imzalamak isteyen 2. Teklif sahipleri tebligat tarihinden itibaren
(5 iş günü) içerisinde satış sözleşmesini imzalayacaklardır. Interconnect (birleştirilmiş teklif) teklifin 2. teklif
sahibinin de sözleşme imzalamaması durumunda Emlak Yönetim bireysel teklif sahiplerinden en yüksek
teklif verenlere bildirimde bulunacak ve sözleşme imzalamak isteyenler tebligat tarihinden itibaren (5 iş
günü) içerisinde satış sözleşmesini imzalayacaklardır.) Teklif bedelinin %2+KDV’si olan komisyon bedeli de
Emlak Yönetim Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. nin Halk Bankası Halkalı Şubesi IBAN (TR40 0001 2009 8780 0010 2607
98) no.lu TL hesabına yatırılacaktır.
14-Teklifleri İdare tarafından kabul edilenler, ihale sonucunun tebliğin de belirtilen tarihler içerisinde tercih edilen
ödeme türü; peşin ise satış bedelini nakden ve defaten, taksitli ise peşinat tutarından, yatırmış olduğu katılım
teminat tutarı düşüldükten sonraki bakiyesini nakden ve defaten İdare tarafından ilan edilen Banka Şubelerindeki
Hesabına alıcı Adı Soyadı/Ünvan, taşınmazın bulunduğu Proje ve blok/ kapı numarası ve Satış listesindeki
numarasını (Lot) belirten dekont açıklamasıyla ödeyerek gayrimenkul satış sözleşmesini ilgili banka şubesinde
imzalayacak ve sözleşmeye ilişkin damga vergisi (%09.48), ihale karar pulu(%05.69), banka komisyonu (%05) vb.
giderler alıcı tarafından ödenecektir (Peşin işyeri ve konutlarda Katma Değer Vergisi peşin olarak, İstanbul
Bakırköy Yalı Ataköy Projesinde yer alan konutlar ile diğer vadeli işyerlerinden alınacak Katma Değer
Vergisi teslimden sonraki vadelere yayılarak; ayrıca, vade sonuna kadar altı aylık artış dönemlerinin
başında borç bakiyesine uygulanan artış tutarı üzerinden hesaplanan KDV tutarı da kalan vadelere
yayılarak ödenecektir.) (Kayseri Melikgazi 709 Konut Projesinde Doğalgaz Abone Bağlantı bedeli olan
706,55 TL alıcı tarafından ödenecektir.)
Hemen teslimli olarak satışa sunulan taşınmazların teslim alma yükümlülüğü alıcıya ait olup, taşınmazın
teslim alınmaması durumunda İdareden / Emlak Yönetimden herhangi bir itiraz ve talepte bulunmayacaktır.
Sözleşmenin verilen süre içerisinde imzalanmaması ve teminatın yatırılmaması halinde, ihale İdarece fesih edilmiş
sayılacaktır.
Teklif sahipleri LEASİNG kullanımıyla ilgili olarak İdare’nin uygun görmesi halinde, Leasing Şirketlerine / Katılım
Bankalarına, yukarıdaki yetkili Banka’da yapacakları Satış Sözleşmesinden önce, Leasing Şirketlerinin / Katılım
Bankalarının noterden “Açık Artırma Satış Şartnamesi’ndeki” tüm hükümleri kabul ettiğine dair bir taahhütname
vermesi ve taşınmaz bedelinin peşin ödenmesi kaydıyla, devir yapabilirler.
15- İdare, alıcı tarafından %2 komisyon ve komisyonun KDV’sinin Emlak Yönetim’e ödendiğine dair fatura
kendisine ibraz edilmeden satış ve/veya tapuda taşınmaz devir işlemini gerçekleştirmeyecektir.
16- Sözleşme yapmaya davet edilen en yüksek teklif sahibi, kendisine verilen süre içerisinde satış sözleşmesini
imzalamazsa veya teklif bedeli peşin ise satış bedelinin tamamını, teklif bedeli vadeli ise peşinat bedelini verilen
sürede yatırmazsa veya satın almaktan vazgeçerse hakkı iptal edilerek herhangi bir ihtara gerek kalmaksızın,
yatırılan katılım teminatı/teminatları İdarece irad kaydedileceği gibi, Emlak Yönetim de tahsil edilen/edilecek olan
%2 oranında cezai şart +KDV’yi almaya hak kazanacaktır. Bu şartlar yerine getirilmez ise teklif sahibi 3 ay süre
ile İdarece gerçekleştirilen açık artırmalardan men edilecektir.
3
Ancak İdare ve teklif verenden kaynaklanmayan nedenlerle, teklif alınan taşınmazın satılamaması ve/veya tapu
devrinin gerçekleştirilememesi halinde, katılım teminatı ile birlikte Emlak Yönetim tarafından tahsil edilen komisyon
da teklif verene iade edilecektir.
17- Toplantıdaki gayrimenkullerden herhangi birine teklif vermeyenler ile en yüksek teklif sahipleri hariç diğer teklif
sahipleri; katılım teminatlarını, toplantının sona erdiği tarihi takip eden 5 (beş) iş günü sonra ilgili banka
şubelerinden iade alabileceklerdir.
18- Tapu devirleri tüm bedelin ödenmesi ve/veya tüm şartların yerine gelmesini takiben gerçekleşecektir. Tapu
harcı ve masrafları kanunen ait olduğu taraflarca ödenecektir. Vadeli satışlarda tapu devir işlemine kadar olan,
emlak vergisi, sigorta ve gayrimenkulün aynından doğabilecek vergi, resim ve harçlar, alıcı tarafından
karşılanacaktır.
19- Teklif sahiplerinin şartnamede gösterdikleri açık adreslerine gönderilen tebligatların, adres değişikliği v.b.
nedenlerle adrese geç ulaşması, yapılamaması ve postadaki gecikmeler nedeniyle teklif verene geç ulaşmasından
İdare/ Emlak Yönetim sorumlu değildir.
20- İşbu şartname üzerine teklif veren tarafından hiçbir şekilde silinti, kazıntı veya ilaveler yapılamaz. Yapılacak
ilaveler, silintiler ve kazıntılar geçersiz sayılır.
21- Teklif sahibi; İdarenin, mevzuatın izin verdiği gerçek ve tüzel kişiler, İdarenin iştirakleri, İdarenin
hizmet/destek/danışmanlık aldığı kuruluşlar, Tapu Sicil Müdürlükleri, Vergi Daireleri, satışlara aracılık yapan
Bankalar ve Finansman şirketlerinden bilgi ve belge talep edip almaya ve kendileri ile ilgili bilgi ve belge vermeye
hakkı olduğunu, buna muvafakat ettiğini kabul eder.
22- Uyuşmazlıkların çözümünde Emlak Yönetim’in ses ve görüntü kayıtları da muteber, bağlayıcı, kesin ve
münhasır delil teşkil edecek olup, bu madde H.M.K. 193 maddesi anlamında yazılı delil sözleşmesi niteliğindedir.
23- Satış ile ilgili işlemlerden doğan uyuşmazlıkların çözümlenmesinde Ankara mahkemeleri ve icra daireleri
yetkilidir.
İş bu 23 maddelik Açık Artırma Şartnamesini okuduğumu ve kabul ettiğimi beyan ederim.

YORUMLAR

  • 0 Yorum